arrow-left

Bài đăng

Lối vào tịnh lạc

2 years, 3 months ago

Hosted By

@huynguyen
Tinh thần
Thực hành Tứ Niệm Xứ, hay Thân Quán Niệm Xứ, hoặc chỉ một đề mục trong nhóm thân Quán là niệm hơi thở, cũng giúp cho chúng ta có được an lạc và giải thoát ngay trong cuộc đời này. Trong bài kinh Đại Niệm Xứ (Mahāsatipaṭṭhāna) thuộc Trường Bộ kinh, đức Phật dạy: Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết Bàn. Ðó là Bốn niệm xứ. Không phải ngẫu nhiên mà đức Thế Tôn lại xác chứng đây là “con đường duy nhất” (eka maggo) để chứng ngộ Niết Bàn. Tam Tạng kinh điển (Tipitakā) chứa đựng biết bao nhiêu lời chỉ dạy, hướng dẫn cho hành giả tu tập để thanh tịnh thân tâm, chánh trí sanh khởi, nhưng những lời dạy trong các Kinh (Suttanta), Luật (Vinaya), Luận (Abhidhamma) đều có mục đích duy nhất là giúp trở về quán sát lại thân tâm, từ đó hiểu rõ bản chất thật sự của chúng là gì. Đó là ba trạng thái khổ (dukkha), vô thường (anicca), vô ngã (anatta). Tam pháp ấn là bản chất của hiện hữu, thân tâm và thế giới. Thực hành Tứ Niệm Xứ là đi theo con đường nguyên thủy của đức Thế Tôn và chư Thánh Đệ Tử, cũng như sống trọn vẹn với lời dạy của ba đời mười phương chư Phật. Trong Pháp hành Tứ Niệm Xứ, Thân quán niệm xứ được xem là phổ biến và được nhiều người thực hành, nhiều trung tâm thiền tập trên thế giới áp dụng cho các hành giả nương về tu tập, đặc biệt là hai nước quốc giáo Thái Lan và Miến Điện. Trong chú giải kinh Tứ Niệm Xứ (aṭṭhakathā) có nói: Hành giả ái nhiều, trí chậm, tánh thô tháo phù hợp với thân quán niệm xứ.Hành giả ái nhiều, trí nhanh, người sắc sảo phù hợp với thọ quán niệm xứ.Hành giả tà kiến nhiều, trí chậm phù hợp với tâm quán niệm xứ.Hành giả tà kiến nhiều, trí nhanh phù hợp với Pháp quán niệm xứ.Có lẽ, chúng sanh phần nhiều thuộc về căn tánh ái nhiều, trí chậm và tánh thô tháo nên thân quán niệm xứ phù hợp cho nhiều người. Trong thân quán niệm xứ lại có đề mục niệm hơi thở, xét về việc tu tập tịnh chỉ, đề mục hơi thở là một trong bốn mươi đề mục thiền định, đề mục phù hợp cho mọi căn tính, đặc biệt là những ai có thiên hướng thuộc tánh tầm.
@huynguyen
2 years, 3 months ago
ok

Thành viên (1 Joined)